ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A(z) Animalfeed Kft. mint adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban ismerteti az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint az adatvédelmi és adatkezelési politikáját. A(z) Animalfeed Kft. az általa nyújtott szolgáltatások minden területén, tiszteletben tartja a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggő és védelméhez kapcsolódó elveket és szabályokat. Cégünk a:

www.animalfeed.hu

weboldalakhoz kapcsolódóan megrendelőink, valamint az internetes oldalainkat használók (továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeljük. Adatvédelmi Szabályzatunk elkészítésekor különös tekintettel voltunk az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 számú rendeletére (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (továbbiakban: Infotv.). Az általunk kezelt, illetőleg feldolgozott személyes adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a vállalkozásunk nyilvántartásaiban kezelt adatokat - kivéve, ha azt törvény külön elrendeli - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Adatkezelési Szabályzatunkat a módosuló jogszabályok figyelembevételével folyamatosan módosítjuk. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető székhelyünkön. (6000 Kecskemét, Halasi út 25-27.)

 

 1. A TÁRSASÁG, MINT ADATKEZELŐ ADATAI

 

Cég neve

Animalfeed Kft.

Ügyvezető

dr. Pálos Péter Pál

Székhely

6000 Kecskemét, Halasi út 25-27.

Telephely

6000 Kecskemét, Halasi út 25-27.

Fióktelep

6000 Kecskemét, Halasi út 25-27.

Cégjegyzékszám

03-09-117833

Adószám

14700291-2-03

Nyilvántartó cégbíróság

Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Központi email cím

info@animalfeed.hu

Telefonszám

+36 30 390 7156

 

 

 

 

3. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENŐ ALAPFOGALMAK

 

3.1. GDPR-BEN SZEREPLŐ FOGALMAK

„érintett”: azonosított vagy azonosítható természetes személy;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„tevékenységi központ”:

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;

b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

 

3.2 EGYÉB FOGALMAK:

„adatzárolás”: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

„adatmegsemmisítés”: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása;

 

„adatállomány:” az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

„ nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

„felhasználó”: azonosított vagy azonosítható természetes személy („érintettek”), akik igénybe veszi webes szolgáltatásunkat;

 

„munkatárs”: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő
természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének
feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes
adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az
Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek
irányában;

 

4. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk;
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai
  Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR);
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról (Info tv.);
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.);
 • A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.);
 • évi CL. tv. az adózás rendjéről (Art.);
 • évi CLXIV. tv. a kereskedelemről;
 • évi LXXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről

 

5. A TÁRSASÁG ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

a) Weblapjaink látogatóinak adatkezelése

A weblapjainkon tett látogatások során a szerverünk a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat (továbbiakban: sütik(cookie-k)), azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt helyez el. A sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, továbbá a felhasználói élmény és kényelem növelése. A sütiket a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy sütik nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű, továbbá az oldal bizonyos funkciói esetleg nem lesznek elérhetők. A sütikben személyes adat nem kerül tárolásra. Amennyiben a Felhasználó a böngészőjében nem tiltja le a sütik használatát, illetve sütik alkalmazásáról szóló, felugró ablakban az „Elfogad” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 

 

b) Az Érintett kapcsolat felvétele és kapcsolattartása esetén történő adatkezelések

Az adatkezelés célja, hogy a Felhasznló által önkéntes célból létrejövő kapcsolatainak kialakítása, amennyiben a Felhasználó lép kapcsolatba a weblapjainkon megadott telefonszámokon a(z) Animalfeed Kft. munkatársaival.

Az adatkezelés jogalapja a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: Önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

c) Facebook megosztás

A felhasználói élmény növelése érdekében weblapjaink használják a Facebook Megosztás gombját, valamint megjeleníti a Facebook Page Plugint, melyek a Felhasználó által felkeresett weboldalról, a dátumról és időpontról, valamint a böngészővel kapcsolatos egyéb információkról adatokat gyűjtenek, rögzítenek, és ezeket felhasználják termékeinek továbbfejlesztésére akkor is, ha a Felhasználó nem rendelkezik Facebook-fiókkal. A Facebookon regisztrált látogatók tevékenységét (pl. megosztás, oldal kedvelése) a Facebook követheti. Az így gyűjtött adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére. Elérhetősége: https://www.facebook.com/ about/privacy.

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)  6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

d) A weboldalon történő vásárlás adatainak kezelése

 

Az adatkezelések céljai, a Felhasználó megrendelésének feldolgozása, a számla kiállítása és áru kiszállítása.

Az adatkezelés jogalapjai

Megrendelés esetén: A szerződés teljesítése érdekében szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

Számla kiállítása esetén: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§ (1) alapján az adóalany köteles a számla kibocsátásáról gondoskodni.

Az áru kiszállítása esetén: Az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

 

A kezelt adatok köre:

Megrendelés esetén: Vezeték és keresztnév, lakcím, telefonszám, email cím.

Számla kiállítása esetén: Vezeték és keresztnév, lakcím, telefonszám, email cím.

Az áru kiszállítása esetén: Vezeték és keresztnév, szállítási cím, telefonszám, email cím.

16. életévét be nem töltött gyermek a webáruházainkban nem vásárolhat. A Felhasználó az áru megrendelésekor egyúttal nyilatkozik arról, hogy elmúlt 16 éves.

A GDPR 13. cikkének megfelelve a Társaság jelen Szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja a Felhasználót, hogy a vásárlás és a webáruház szolgáltatásainak igénybevételének feltétele a Szabályzatban meghatározott adatok megadása.

 

Adatkezelés időtartama:

Megrendelés esetén: A szerződés teljesítése esetében a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük adatait.

Számla kiállítása esetén: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelező megőriznünk a számla kibocsátásához köthető adatokat.

Az áru kiszállítása esetén: Az áru átvételének időtartamáig kezeljük a szállításhoz köthető adatokat.

 

A vásárlás feltétele: 16. életévét be nem töltött gyermek ajánlatot a webáruházon keresztül nem vásárolhat.  A Felhasználó a hozzájárulása megadásával egyúttal nyilatkozik arról, hogy elmúlt 16 éves.

 

e) A weboldalon történő regisztrációs adatok kezelése

Az adatkezelés célja, hogy a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van hírlevélre való feliratkozásra.

Az adatkezelés jogalapja a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: Felhasználónév; jelszó; e-mail cím

Adatkezelés időtartama: Önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Regisztráció feltétele: 16. életévét be nem töltött gyermek a weblapon nem regisztrálhat, hírlevélre nem iratkozhat fel. A Felhasználó a hozzájárulása megadásával egyúttal nyilatkozik arról, hogy elmúlt 16 éves.

 

f) Hírlevél, DM tevékenység

Az adatkezelés célja reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése a Felhasználók részére. Az üzenetek tartalma az, hogy tájékoztatást nyújtsanak az Animalfeed Kft. aktuális akcióiról, ajánlatairól, új információkról.

A kezelt adatok köre: Vezeték és keresztnév, email cím

Az adatkezelés jogalapja: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6§-a értelmében, ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A címzett reklámküldemény természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.

Adatkezelés időtartama: Önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

g) A garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja, a garanciális panaszok kezelése.

Kezelt adatok köre: név; e-mail cím, telefonszám, a panasz tartalma

Az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.).

Az adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 év.

 

h) Fogyasztóvédelmi panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja, a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése.

Kezelt adatok köre: név; e-mail cím, telefonszám, a panasz tartalma

Az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.).

Az adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 év.

 

i) Remarketinggel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja, remarketing tevékenység, amely sütik (cookie-k) segítségével valósul meg.

Kezelt adatok köre: A süti (cookie) tájékoztatóban meghatározott adatok.

Az adatkezelés jogalapja a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az adott süti (cookie) adattárolási időtartama:

 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

 

https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

 

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=hu

 

6. TECHNIKAI ADATOK

A rendszer működése során rögzítésre kerülő technikai adatok a bejelentkező Felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket  AB Holding Kft. (tárhelyszolgáltató) (Székhely: 6000 Kecskemét, Kőrősihegy tanya 200.; cégjegyzékszám: 03 09 123952 ; adószám: 23785409-2-03; Telefonszám: 06-70-662-2757; E-mail cím: kreativ@abholding.hu; továbbiakban: Tárhelyszolgáltató) rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok kizárólag informatikai fejlesztési célokat szolgálnak, magyarországi tárhelyen kerülnek tárolásra. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható. A rendszeradatok tekintetében a Tárhelyszolgáltató adatvédelmi szabályzata az irányadó.

 

8. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

a) Az adatokat elsődlegesen a(z) Animalfeed Kft. ügyvezetője valamint belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át, csak a b) pont alatt felsorolt esetekben. (Ez alól kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi cégünket az adat továbbítására.)

b) Cégünk az általunk kezelt személyes adatokat jellemzően maga dolgozza fel, azonban a megrendelés teljesítése, az informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében külső adatfeldolgozót (pl. könyvelő, futárszolgálat) vehet igénybe.

c) Az Animalfeed Kft. adatfeldolgozóinak megnevezése:

 

 • AB Holding Kft.

Az adatfeldolgozó a(z) Animalfeed Kft.-vel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

  • Cím: 6000 Kecskemét, Kőrősihegy tanya 200.
  • Adószám: 23785409-2-03;
  • Telefonszám: 06-70-662-2757;
  • E-mail: kreativ@abholding.hu

 

 • MIRE-BOOK Szolgátlató Kft.

Az adatfeldolgozó a(z) Animalfeed Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. (8 év)

  • Cím: 6100, Kiskunfélegyháza, Kazinczy utca 8. C ép 1. em 3.ajtó
  • Adószám: 26501068-2-03
  • Telefonszám: 06-76-433-407
  • E-mail: info@benemi.hu

 

A(z) Animalfeed Kft. jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé.

 

8. A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Személyes adatainak kezeléséről a Felhasználó a(z) Animalfeed Kft.-től bármikor írásban, az cég címére (6000 Kecskemét, Halasi út 25-27.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@animalfeed.hu címre küldött e‑mailben tájékoztatást kérhet. E‑mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e‑mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak a(z) Animalfeed Kft. által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait. Továbbá jogszabályban meghatározott esetekben kérheti adatai helyesbítését, törlését, zárolását vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

a) A Felhasználó elektronikus formában arra vonatkozóan tett kérelmére, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a(z) Animalfeed Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát elektronikus úton ingyenesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátjuk. A Felhasználó a webáruházban automatikusan letöltheti személyes adatainak másolatát. A Felhasználó kérésére a(z) Animalfeed Kft. helyesbíti a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy hiány esetén kiegészíti azokat. A kérelmet írásban, a info@animalfeed.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy az Animalfeed Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 25-27. számú címre küldött levélben nyújthatja be.

b) A Felhasználó kérésére a(z) Animalfeed Kft. törli a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük, kezeltük, vagy a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a személyes adatokat jogellenesen kezeltük. A kérelmet írásban, a info@animalfeed.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy az Animalfeed Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 25-27.számú címre küldött levélben nyújthatja be.

c) Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt, módosított) adatok már nem tudjuk helyreállítani.

d) A Felhasználó törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – a(z) Animalfeed Kft. igyekszik értesíteni minden olyan adatfeldolgozót, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

e) A Felhasználó kérésére a(z) Animalfeed Kft. korlátozza a Felhasználó a személyes adatainak a kezelését, amennyiben a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha a(z) Animalfeed Kft.-nek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra. A kérelmet írásban, a info@animalfeed.hue-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a(z) Animalfeed Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 25-27. számú címre küldött levélben nyújthatja be.

f) A(z) Animalfeed Kft. a Felhasználónak a személyes adatainak helyesbítésről, kiegészítéséről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásáról szóló, írásbeli kérelme benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a Felhasználót írásban tájékoztatja. E‑mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. Ha a(z) Animalfeed Kft. a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

g) A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési címe: 1374 Budapest, Pf. 603.; https://www.naih.hu) fordulhat és panaszt tehet.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

a) A(z) Animalfeed Kft. a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

b) Ha a(z) Animalfeed Kft. a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

c) A(z) Animalfeed Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

d) A(z) Animalfeed Kft. a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

e) Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a(z) Animalfeed Kft. a GDPR 33. és 34. cikkei szerint jár el. A(z) Animalfeed Kft. nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

f) A(z) Animalfeed Kft. bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosításokról a Felhasználót megfelelő módon (e-mailen keresztül vagy a webáruház felületén belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja. A szolgáltatások további felhasználásával a Felhasználó a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszi.

 

Kecskemét, 2023.10.02.

Pálos Péter Pál
ügyvezető

AnimalFeed Kft.
6000, Kecskemét, Halasi út 25-27
Tel: +36 30 399 7156
Email: info@animalfeed.hu
© Copyright 2023 - Minden jog fenntartva
cart